ناگفته های تو را نمی دانم.اما ناگفته های من غده ای شده که برسراسر سینه ام سنگینی می کند.وبغضی که گلویم را می فشارد.افسوس که چشمانمان دیدن می تواند وذهنمان تشخیص را.ولی زبانمان از گفتن هراس دارد!
  • معرفی کتاب ها
  • مطالب پیشنهادی
  • برچسب ها
rahae
متن ادبی ناگفته های من و تو
تاریخ:۰۳ مهر ۱۳۹۳
2-Copy
رمان تو را دوست دارم . . .
تاریخ:۱۶ آبان ۱۳۹۲
images
رمان بگذار زندگی سخن بگوید . . .
تاریخ:۳۰ فروردین ۱۳۹۲
GUT
رمان تندیس
تاریخ:۰۳ مرداد ۱۳۹۱

تاریخ:۰۲ تیر ۱۳۹۶
قدم میزنم…!
تاریخ:۱۸ شهریور ۱۳۹۴
رمان تندیس
تاریخ:۰۳ مرداد ۱۳۹۱
متن ادبی ناگفته های من و تو
تاریخ:۰۳ مهر ۱۳۹۳
رمان تو را دوست دارم . . .
تاریخ:۱۶ آبان ۱۳۹۲
رمان بگذار زندگی سخن بگوید . . .
تاریخ:۳۰ فروردین ۱۳۹۲
زندگی گواه توست
تاریخ:۲۲ اسفند ۱۳۹۰
گندمزار
تاریخ:۱۸ فروردین ۱۳۹۱
» نویسنده: فرشته       » تاریخ انتشار: ۱۲-۱۶-۹۰       » نظرات : 6

زندگی بعضی ها پس از مرگشان آغاز می شود.
انسان نباید از خود بپرسد حقیقت سودمند است یا فاجعه!
من مجموعه آن چیزهایی هستم که نمی داند به کجا می رود.
مفاهیم خوب وببد را کنار بگذارید.نیکی با جدول ارزشها تعیین نمی شود زیرا جدول ارزشهابربنیادامیال وغریزه های انسانی که پیراسته وتلطیف شده است.قانون مطلق اخلاق دردرون ماست که هرلحظه این آزادی را به ما میدهد که به سوی نیکی برویم.
اخلاق دینی اخلاق بردگان است دین دستورات ثابت و مسلمی دارد که خدشه بردار نیست وباید موبه مواجرا شود…این اخلاق بردگان است بردگان آن چیزی را می پسندند که دیگران بپسندند.
آنچه انسان را بزرگتر ونیرومند ترمی کندپسندیده است.اخلاق بر بنیاد اراده وقدرت استوار است.
زرتشت نخستین کسی بود که مفهوم آزادی را کشف کرد وبرای انسان حق گزینش قائل شد.
زندگی تنها آن معانی را داراست که مابدان می بخشیم.معنایی که عمل مادرآن می آفریند وما نتیجه آن را هم نه دردنیای دیگر ونه در روز دیگر که در همین دنیا وهمین حالا خواهیم دید.پس این امر ما موظف می سازد که در قبال اعمال خود متعهد وجدی باشیم.
انچه که هست جهانی یک پارچه ویگانه است نه بهتر ونه بدترازجهان دیگر.
تنها چیزی که همه انسانها می خواهندقدرت است وهر چیزی که خواسته می شود به خاطر قدرت است.اگر چیزی بیش از دیگری خواسته می شو.د به خاطر قدرت بیشتری است که از خود نشان داده است.انسان همچون شتر هر باری را که بر دوشش می نهند می کشد.واین بار چیزی جز ارزشهای کهن نیست.
انسان نباید نیمی از ارزشهای خود را به خاطرپیروزی نیمی دیگر تباه کند.اودر گسترش یکپارچه هر دو جنبه وجودش آفریده شده است.
ادمی باید بهای سنگینی برای جاودانگی بپردازد…بارها وبارها باید درعین زنده بودن بمیرد.
نباید گول خورد روحهای بزرگ شک گرا هستند.زرتشت شک گرا بود.
چرا دروغ؟می خواهند بسازند یا نابود کنند؟
تنها دردهای بزرگ آزادکننده روح هستند.
اگر می خواهی برای رسیدن به آسایش جان ولذت بکوشی.در این صورت باور کن .اگر می خواهی بنده حقیقت باشی در این صورت بپرس.
هر کس که تلاش کند خودش باشد بی مصیبت نخواهد زیست.
  • » دسته بندی ها: خارجی , سخنان , نویسندگان